Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny

Napisał: Dariusz Hajdukiewicz

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność;
zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami;
zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych;
relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia.
W nowym wydaniu komentarza uwzględniono m.in. nowelizacje komentowanej ustawy dotyczące:
wzmocnienia narzędzi nadzoru podmiotu tworzącego nad utworzonym przez ten podmiot samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej;
doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych;
rezygnacji z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych;
uproszczenia zasad wykonywania działalności leczniczej.
Autorzy komentarza przedstawili sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości lub są niejednoznaczne. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd informacyjny W publikacji została omówiona problematyka prawidłowego wywiązywania się przez lekarza z obowiązku informowania pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo innej upoważ­nionej osoby.